Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Farní charita Neratovice

Farní charita Neratovice (pod dřívějším názvem Česká katolická charita) začala působit v Neratovicích již v roce 1991 pod vedením pana faráře Kubého, který tuto organizaci založil s myšlenkou pomoci potřebným lidem jak z hlediska zajištění zdravotní péče, tak i péče sociální, aby  tito lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

Obě tyto služby fungují společně, což je velkým přínosem pro naše klienty. Při zdravotní domácí péči nabízíme ošetřovatelskou rehabilitaci po cévních příhodách či operacích, aplikaci injekcí a inzulínu, odběry krve, kontroly zdravotního stavu, převazy, hygienu, dohled nad užíváním léků nebo např. i půjčování kompenzačních pomůcek.

Tuto činnost vykonávají registrované zdravotní sestry v domácnostech klientů. Na tuto službu navazuje i služba pečovatelská, která se snaží pomoci lidem, kteří si v důsledku stáří, postižení nebo nemoci nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, ale chtějí i nadále setrvat ve svém domácím prostředí. Těmto klientům nabízíme donášku obědů, úklid domácností, pomoc při osobní hygieně, obstarání nákupů nebo též doprovod k lékaři či na úřady a osobní asistenci. Pečovatelskou službu vykonávají odborně vyškolené pečovatelky.

V současné době máme v Neratovicích 65 klientů ošetřovatelské služby a 53 klientů pečovatelské služby, máme zde vybudované zázemí a město naši činnost finančně podporuje.

Farní charita Neratovice je nezisková organizace, a proto musí každoročně žádat o granty na svoji činnost. Díky našim dlouholetým zkušenostem získáváme granty z MPSV, ze Středočeského kraje, z programu PHARE či z různých nadací. Postupně se naše činnost rozšiřuje i do dalších měst a obcí a rozšiřuje se i nabídka námi poskytovaných služeb.

Zdravotní péči dnes  zajišťujeme v okresech Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Praha – Kbely a Klánovice. Zajišťujeme nejen pečovatelskou službu, ale provozujeme i Dům s pečovatelskou službou v Libiši a dva Denní stacionáře pro seniory – v Obříství a v Čenošicích. Stacionář je denní centrum pro lidi, o které pečuje rodina, ale vzhledem k zaměstnání jim nemůže poskytnout celodenní péči, nebo pro ty, kteří žijí osamoceně a potřebují dohled a kontakt se svými vrstevníky. Klientům je zde zajištěna strava, zdravotní péče, hygiena, dohled nad užíváním léků, ale zároveň se mohou účastnit i programu (ruční práce, společenské hry, kondiční cvičení..), který je pro ně připraven.

Naším klientem se může stát každý, bez omezení věku nebo trvalého pobytu, či sociálního postavení, kterému tuto službu buď doporučí ošetřující lékař, sociální odbor, nebo ten, kdo o tuto službu požádá z vlastního rozhodnutí, a na základě sociálního šetření je mu tato služba přiznána.

Nyní, v souvislosti s delimitací Krajské pečovatelské služby, se na nás obracejí i další obce se žádostí o zajištění sociálních služeb v jejich regionu, a proto se tento měsíc zúčastníme dalšího výběrového řízení na KÚ Středočeského kraje.

Díky tomu, že jsme se stali největší charitní organizací pod pražskou diecézí byli zástupci naší organizace pozváni na slavnostní otevření první česko-ugandské nemocnice ve městě Buikwe, kterou slavnostně vysvětil kardinál Miloslav Vlk. Tímto krokem došlo v Ugandě k propojení projektu „Adopce na dálku“ a zajištění zdravotní péče o tyto děti v zemi, kde dětská úmrtnost představuje hrozivých 60 %.

Jsme velice rádi, že naše služby můžeme poskytovat na vysoké profesionální úrovni, že klienti i jejich rodiny naši práci oceňují, a že díky naší pomoci mohou senioři prožít plnohodnotný život.

Mgr. Dana Jarešová, sociální pracovnice

Foto 1 - Zahájení činnosti
Foto 2 - Auto na rozvoz jídel

Publikováno v Odolenu č. 11/2006

 

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě