Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Územní plán

 


 

Územní plán Odolena Voda

upravený a posouzený návrh pro veřejné projednání

A0 Textová část

A1 Výkres základního členění území

A2 Hlavní výkres

A3 Výkres Veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

A4 Výkres pořadí změn v území

B0 Odůvodnění

B1 Koordinační výkres

B2 Výkres širších vztahů

B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

C1 Schéma technické infrastruktury - vodní hospodářství

C2 Schéma technické infrastruktury  - energetika

D1 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

D2 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí (SEA)


Změna č. 4 ÚPSÚ Odolena Voda

Textová část.pdf

A1_Základní členění.pdf

A2_Hlavní výkres.pdf

A3_Výkres VPS.pdf

B1_Koordinační výkres.pdf

B2_Širší vztahy.pdf

B3_Výkres ZPF.pdf


Změna č. 3 ÚPSÚ Odolena Voda

OV_ZM3_I_2_HLAVNI_VYKRES

OV_ZM3_I_3_VYKRES_VPS

OV_ZM3_II_4_KOORD_VYK

ZM3__PS_

Návrh

Odůvodnění

VV-oz-ver proj zm3 uPSÚ OV


Změna č. 2 ÚPSÚ Odolena Voda

I_1_CLENENI

I_2_HLAVNI

II_4_KOORD

II_6_ZPF

OV_ZM2_NAVRH_text

OV_ZM2_ODUVODNENI_text

VV-oz-ZÚPSÚ-2


Změna č. 1 ÚPSÚ Odolena Voda

i2_hlavni

i3_vps_vpo

i4_vps_vpo

n1_koordinacni_vykres

n3_zpf

Návrh-textová část

Vyhláška-text


Grafická část

Územní­ plán Odolena Voda (1993) - on-line na stránkách KÚSK

2 Výkres funkčního využití ploch (PDF 5 MB)

Textová část

Vyhláška-text


Regulační plán - lokalita Pod Humny


Regulační plán - lokalita Pode Vsí


Vítejte v Odoleně Vodě