Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Žádosti o informace

Svobodný přístup k informacím

Sazebník poplatků za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb

 

Metodický návod

Pro postup žadatele (občana) o informaci poskytovanou podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Uvedený zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Město Odolena Voda je jako územní samosprávný celek jedním z povinných subjektů, které mají podle tohoto zákona poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Cílem tohoto metodického návodu je ve zjednodušené formě seznámit  občany s postupem při uplatňování jejich práv dle shora uvedeného zákona.

 

Čl.1

Jaké informace lze požadovat

Žádost se musí týkat informací vztahující se k působnosti povinného subjektu. Nebudou poskytnuty informace označené za utajované informace, dotýkající se ochrany osobnosti a soukromí, ochrany obchodního tajemství, ochrany důvěrnosti majetkových poměrů a další informace, jejichž poskytnutí je omezeno zákonem ( např. informace vztahující se k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu).

 

Čl. 2

Kdo může žádost podat

Právo podat žádost má každá fyzická a právnická osoba bez jakéhokoliv omezení (dále jen žadatel). U fyzických osob není tedy podání žádosti omezeno např. věkem, státní příslušností, bydlištěm apod.

 

Čl. 3

Jak podat žádost o informaci

Žadatel může žádost podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústní žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Pro žádost podanou ústně  neplatí zákonný postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace.

 

Čl. 4

Co musí obsahovat písemná žádost o informaci

Ze žádosti musí být zřejmé komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Žádost musí být srozumitelná a určitá, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována.

 

Čl. 5

Lhůty pro vyřizování žádostí

a) není-li žádost srozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti

b) nevztahují-li se požadované informace k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od doručení žádosti žadateli

c) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží

d) nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Tuto lhůtu může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů stanovených zákonem, nejvýše však o 10 dní. 6adatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Čl.6

Jak se  žádost vyřizuje

a) poskytnutím požadované informace

b) odložením žádosti v případech uvedených v čl.5 písm. b) a c)

c) pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

d) rozhodnutím o odmítnutí žádosti pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti žádosti nevyhoví

 

Čl.7

Jak má postupovat žadatel není-li spokojen s vyřízením žádosti

Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v případě, že:

a) nesouhlasí s tím, že jej povinný subjekt místo poskytnutí informace odkázal na zveřejněnou informaci

b) mu povinný subjekt do 15 dnů od podání žádosti, či jejího doplnění, ani ve lhůtě prodloužení neposkytl informace ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) mu byly požadované informace poskytnuty jen částečně, aniž by povinný subjekt vydal o zbytku žádosti rozhodnutí o odmítnutí

d) nesouhlasí s výší nákladů, které má za poskytnutí informace zaplatit

 

Stížnost lze podat u povinného subjektu písemně nebo ústně, a to do 30 dnů ode dne kdy žadateli bylo doručeno oznámení o odkazu na zveřejněnou informaci, sdělení, že žádost byla odložena, protože se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, nebo sdělení částky, kterou má uhradit za náklady na poskytnutí informace. V ostatních případech do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro poskytnutí informací, popřípadě prodloužená lhůta.

Povinný subjekt má do 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnost buď poskytnout požadovanou informaci nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo postoupit stížnost se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Proti rozhodnutí  povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

V krajním případě poté lze odmítnutí žádosti soudně přezkoumat. Při takovém přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

Čl. 8

Hrazení nákladů

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud takovou informační povinnost nesplní, ztrácí povinný subjekt nárok na náhradu nákladů. Poskytnutí informace je však podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

 

Čl.9

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů upravuje základní pravidla pro poskytování informací, další podrobnosti je třeba hledat v dalších obecně závazných právních předpisech upravujících zejména správní řád, občanské soudní řízení a správní soudnictví.

Tento metodický návod v plném rozsahu nahrazuje návod ze dne 14.2. 2000, který se tímto ruší.

 V Odoleně Vodě 20.1. 2009

Eva Odehnalová, starostka města

 

 Formulář žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem v Odoleně Vodě


 

Aktualizace sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů takto:

§ 1 - Náklady na pořízení kopií
(1) Za pořízení kopie formátu A4
a) jednostranná - 2,- Kč
b) oboustranná - 3,- Kč

(2) Za pořízení kopie formátu A3
a) Jednostranná - 3,- Kč
b) Oboustranná - 4,- Kč
(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným
subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou
prodeje tohoto výtisku.


§ 2 - Náklady na pořízení technických nosičů dat
(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč.
(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 15,- Kč
(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné
pořizovací ceny.

§ 3 - Náklady na odeslání informací žadateli
(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
(2) Náklady na balné se nehradí.

§ 4 - Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se
výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně
rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících
na každého pracovníka.


§ 5 - Společná ustanovení
(1) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy,
přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.
(2) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.

§ 6 - Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Vítejte v Odoleně Vodě