Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Práce spojená s vyhledávání informace: za každých i započatých 15 minut - 25,- Kč

2. Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty

3. Za vydání stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin dle sazebníku správních poplatků, část I zákona č. 634/2004Sb., položka 3a):

za každou i započatou stránku   -   50,- Kč

na přinesené disketě  - 40,- Kč

na přineseném CD nebo ZIP  -   80,- Kč

za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopír. stroji nebo na tiskárně počítače  - 15,- Kč

4. Za fotokopii

formátu A4 - 2,- Kč

formátu A3 - 4,- Kč

5. Při vyhledávání informací v okresním archivu se cena vyhledávané informace řídí „Ceníkem služeb a výkonů poskytovaných státními archivy ČR“ ze dne 11. 6. 1997, č.j.AS/1-2025/97.


Vítejte v Odoleně Vodě