Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Užívání dokončené stavby - rodinné domy - od 01.01.2018

Užívání dokončené stavby

K 1. 1. 2018 byl bez náhrady zrušen § 120 stavebního zákona, tj. možnost užívat stavbu na základě oznámení záměru započít s užíváním stavby.

Dokončené stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo stavby, které vyžadovaly stavební povolení, a jejichž vlastnosti mohl budoucí uživatel ovlivnit (dále jen „stavební objekty“), nebudou vyžadovat kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí, tj. bude možné začít s jejich užíváním po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

Povinnosti stavebníka pak upravuje ustanovení § 152 stavebního zákona. Mezi základní povinnosti stavebníka náleží podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona povinnost oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Stavebník je rovněž povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), včetně povinnosti provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, která je základní povinností nejen stavebníka, zhotovitele (stavebního podnikatele), ale též stavbyvedoucího nebo osoby vykonávající stavební dozor (§ 160 a 153 stavebního zákona). Povinnost provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu považuje stavební zákon za veřejný zájem [§ 132 odst. 3 písm. a) stavebního zákona] a jeho ochranu svěřuje stavebním úřadům: „Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“ (§ 132 odst. 1 stavebního zákona).

Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona sice nejsou stavby některé stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo stavby, které vyžadovaly stavební povolení, kolaudovány, nicméně kontrolu jejich provádění může stavební úřad nadále vykonávat na základě oprávnění v § 132 a násl. Pokud stavební úřad při kontrolní prohlídce zjistí, že je stavba prováděna v rozporu s povolením, postupuje dále podle § 129 stavebního zákona.

1. Postup pro stavební objekty dotčené vypuštěním § 120 stavebního zákona, kterým se přiděluje č.p./č.ev. :

Podle § 31a odst. 1 písm. a) zákona o obcích „Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu“

Stavebník by měl žádat prostřednictvím jednotného formuláře (příloha č. 1), jehož přílohou bude geometrický plán a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

2. Postup pro stavební objekty dotčené vypuštěním § 120 stavebního zákona, kterým se nepřiděluje č.p./č.ev. :

Stavebník po dokončení této stavby podá ohlášení dokončení stavby,  tj. ohlášení poslední fáze výstavby v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona - formulář – viz příloha č. 2.

3. Postup změny stavebních objektů (stavební úpravy, přístavby, nástavby) dotčené vypuštěním § 120 stavebního zákona

Jedná se o skupinu staveb např. změny obvodu stavby (přístavby), změny podlahové plochy (nástavby) nebo stavební úpravy pro změny v užívání stavby.

Stavebník dokončení tohoto podá ohlášení poslední fáze výstavby v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona (formulář – viz příloha č. 2).

 

Čerpáno z : https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky

Více informací na : https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Zapis-stavebnich-objektu-do-RUIAN-po-1-1-2018-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě