Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Územní souhlas

Žádost o vydání územního souhlasu

1. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání územního souhlasu

2. Základní informace k životní situaci

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

zemní souhlas postačí v případech:

 • stavebních záměrů uvedených v § 103,
 • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
 • změn staveb,
 • změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,
 • staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,
 • terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,
 • odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na příslušném formuláři.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Odoleně Vodě, Dolní náměstí 24, 25070 Odolena Voda (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna.meu@odolenavoda.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu, a nejdéle do pěti dnů je nutné své podání podepsat na stavebním odboru Městského úřadu v Odoleně Vodě).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Odolena Voda , stavební odbor, Dolní náměstí 24, 25070 Odolena Voda .

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda, v úřední dny: pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,
 • souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 • souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o územní souhlas: příloha č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 17. Za vydání územního souhlasu se vybere poplatek ve výši poloviny sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí v závislosti na druhu umísťovaného záměru. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v podatelně Městského úřadu Odolena Voda, složenkou nebo bankovním převodem.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou vymezeni - nejedná se o správní řízení.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu  podatelna.meu@odolenavoda.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích  na výstavbu v platném znění; územně plánovací dokumentace.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba , podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní souhlas bez tohoto opatření nebo v rozporu s ním.

19. Nejčastější dotazy a odpovědi:

Přípojky rodinných domů zasahují-li do komunikací je nutné:

 • Souhlas/smlouva s vlastníkem předmětného pozemku s umístěním přípojek.
 • Zvláštní užívání pozemní komunikace k umístění sítí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na základě žádosti u příslušného silničně správního úřadu dle druhu pozemní komunikace. Formulář žádosti lze získat v sekci Formuláře stavebního odboru nebo při osobní konzultaci na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí  od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

K povolení připojení pozemku k pozemní komunikaci je nutné:

 • Rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci na základě žádosti u příslušného silničně správního úřadu dle druhu pozemní komunikace. Formulář žádosti lze získat v sekci Formuláře stavebního odboru nebo při osobní konzultaci na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí  od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

20. Další informace

Dotčené orgány a vlastníci infrastruktury jsou uvedeny v Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury v sekci Formuláře stavebního odboru.

Existenci sítí v zájmovém území lze podat prostřednictvím elektronické služby e-UtilityReport na adrese http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Podání ohlášení, žádost o stavební povolení.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Stavební odbor Odolena Voda

24. Kontaktní osoba

Ing. Michaela Visokaiová, Jana Ludvíková, Dana Žídková, Petr Jeník

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 12. 2015

26. Popis byl naposledy aktualizován

------

27. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

------


Vítejte v Odoleně Vodě