Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Stavební povolení

Žádost o stavební povolení

1. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o stavební povolení

2. Základní informace k životní situaci

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Odoleně Vodě, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda  (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna.meu@odolenavoda.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu, a nejdéle do pěti dnů je nutné své podání podepsat na stavebním odboru Městského úřadu v Odoleně Vodě).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda, v úřední dny pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti stavebník připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu"),
 • projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,
 • plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,
 • závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o stavební povolení: příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášením stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 18, bod 3 a 4. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v podatelně Městského úřadu Odolena Voda , složenkou nebo bankovním převodem.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem stavebního řízení je:

 • stavebník,
 • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu  podatelna.meu@odolenavoda.cz přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.183/2006 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 268/Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podle ustanovení § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 152 00 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ustanovení § 178 - § 183 stavebního zákona.

19. Nejčastější dotazy

-----

20. Další informace

Dotčené orgány a vlastníci infrastruktury jsou uvedeny v Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury v sekci Formuláře stavebního odboru.

Existenci sítí v zájmovém území lze podat prostřednictvím elektronické služby e-UtilityReport na adrese http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu , v úřední dny pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení o užívání stavby – žádost naleznete  v sekci Formuláře stavebního odboru
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - žádost naleznete v sekci Formuláře stavebního odboru

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

stavební odbor

24. Kontaktní osoba

Ing.Michaela Visokaiová, Jana Ludvíková, Dana Žídková, Petr Jeník

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 12. 2015

26. Popis byl naposledy aktualizován

------

27. Datum konce platnosti popisu

na neurčito

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

------


Vítejte v Odoleně Vodě