Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby

1. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení stavby

2. Základní informace k životní situaci

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují:

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
 • stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
 • stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
 • stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
 • stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
 • terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
 • udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí

 • doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
 • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
 • souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4 stavebního zákona
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 • projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
 • souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Odoleně Vodě , Dolní náměstí 24, 25070 Odolena Voda (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna.meu@odolenavoda.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu, a nejdéle do pěti dnů je nutné své podání podepsat na stavebním odboru Městského úřadu v Odoleně Vodě).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda, v úřední dny pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis -vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Náležitosti dokumentace ostatních ohlašovaných staveb jsou uvedeny v § 105 stavebního zákona. Ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) je nutno podat na předepsaném formuláři, který obsahuje příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře ohlášení pro stavby uvedené v ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona lze získat na Městském úřadu Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda nebo je možné si jej stáhnout z internetových Městského úřadu Odolena Voda v sekci Formuláře stavebního odboru.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášením stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 18, bod 3 a 4. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v podatelně Městského úřadu Odolena Voda , složenkou nebo bankovním převodem.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejedná se o správní řízení - účastníci nejsou vymezeni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu  podatelna.meu@odolenavoda.cz přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vyhláška č. 268/Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejedná se o správní řízení, opravné prostředky se neuplatní. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Příslušná ustanovení stavebního zákona o přestupku nebo správním deliktu se uplatní tehdy, pokud fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním případně tuto stavbu bez souhlasu stavebního úřadu užívá.

19. Nejčastější dotazy

-----

20. Další informace

Dotčené orgány a vlastníci infrastruktury jsou uvedeny v Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury v sekci Formuláře stavebního odboru.

Existenci sítí v zájmovém území lze podat prostřednictvím elektronické služby e-UtilityReport na adrese http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí  od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o stavební povolení

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Stavební odbor Odolena Voda

24. Kontaktní osoba

Ing.Michaela Visokaiová, Jana Ludvíková, Dana Žídková, Petr Jeník

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 12. 2015

26. Popis byl naposledy aktualizován

------

27. Datum konce platnosti popisu

na neurčito

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

------


Vítejte v Odoleně Vodě