Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Správní odbor


Správní odbor

Hlášení trvalého pobytu

Rušení trvalého pobytu

Výdej údajů z evidence obyvatel 

CZECH POINT - zjednodušení komunikace s úřady

Matrika - Určení otcovství

Změna jména a příjmení

Vydání úmrtního listu

Duplikáty rodného, oddacího, úmrtního listu


 

Hlášení trvalého pobytu

Informace o postupu, právech a povinnostech při hlášení trvalého pobytu občana ČR.

Základní informace:

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Kdo je oprávněn podat žádost:

Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

 • Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu v místě nového trvalého pobytu. na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu
 • Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

Způsob podání žádosti

Občan je povinen předložit: platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládáte doklad o nabytí státního občanství.

Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Po předložení dokladů vyplníte a podepíšete "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu". Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna do 15-ti dnů od zaevidování změny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu, u oprávněné osoby ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména a datum narození oprávněné osoby.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Vzor přihlašovacího lísku naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30-ti dnů, ve zvlášť složitých případech do 60-ti dnů.

Právní úprava:

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

 1. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 2. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Rušení trvalého pobytu

Základní informace:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevznikají žádná práva k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle předchozího odstavce jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v předchozím odstavci ohlašovně prokázat.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Jak a kam se obrátit:

 • na evidenci obyvatel v místě trvalého pobytu
 • Navrhovatel je povinen doložit oprávněnost svého požadavku.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Formuláře, doklady,náležitosti:

 • řádně odůvodněná žádost sepsaná volnou formou
 • doklady o oprávněnosti k podání žádosti podporující existenci důvodů uvedených v žádosti

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Další požadované činnosti:

Ze zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech vyplývá občanovi povinnost do 15ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, podat žádost o nový občanský průkaz. Pokud by tuto povinnost nesplnil, dopustil by se přestupku podle § 16a citovaného zákona, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ohlašovny lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k nadřízenému orgánu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

Doručování listovních zásilek osobám, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu

Městský úřad Odolena Voda nebude přebírat písemnosti občanů, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu a jejich místem trvalého pobytu se stalo sídlo ohlašovny.


Výdej údajů z evidence obyvatel

Základní informace:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o státních občanech České republiky, o cizincích s povolením k přechodnému pobytu, cizincích s povolením k trvalému pobytu, cizincích, kteří na území ČR pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza a cizincích, kterým byl udělen azyl na území ČR.

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.

Přehled subjektů s oprávněním na získávání údajů z informačního systému je uveden na portálu Ministerstva vnitra.

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části.

Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence obyvatel na žádost obyvatele staršího 15 let na základě písemné žádosti údaje k jeho osobě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

Jak a kam se obrátit:

Obyvatelé se mohou obrátit na:

Ohlašovny obecních (městských) úřadů, újezdní úřady, v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statut, v jejichž správním obvodu mají trvalý pobyt obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v jejichž správním obvodu mají trvalý pobyt krajský úřad, v jehož správním obvodu mají trvalý pobyt, Ministerstvo vnitra

Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému Ministerstvo vnitra, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Způsob podání žádosti:

Obyvateli mohou být z informačního systému evidence obyvatel poskytovány pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

V žádosti obyvatel uvede:

 1. jméno, popř. jména, příjmení a rodné příjmení
 2. rodné číslo
 3. číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta
 4. adresu místa trvalého pobytu občana nebo místo pobytu cizince
 5. Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Formuláře, doklady, náležitosti:

Občan si může požádat o poskytnutí svých osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel na tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“. Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému občan zaplatí v hotovosti správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Výdej z informačního systému se provádí zpravidla na počkání nejpozději do 30 dnů dle správního řádu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.


CZECH POINT - zjednodušení komunikace s úřady

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), v současné době poskytuje výpisy z:

Katastru nemovitostí

Obchodního rejstříku

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Bodového hodnocení řidiče

Insolvenčního rejstříku

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Postup a podmínky vydaní ověřeného výstupu

Podmínkou pro vydání je znalost základních údajů o subjektu ke kterému žádán ověřený výstup.

Tato služba není určena k nahlížení do registru, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 100.- Kč za první stránku ověřeného výstupu a 50.- Kč za každou následující i započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti.

 

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis může požádat anonymní žadatel, který musí znát katastrální území, čísla listu vlastnictví nebo čísla pozemku ( parcelní číslo), popř. číslo popisné stavby. Pokud je budova dělena na bytové jednotky musí žadatel znát nejen číslo popisné domu ale i přesné číslo bytu v domě.

 

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel, podmínkou je znalost identifikačního čísla organizace (IČ).

 

Výpis ze Živnostenského rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel, podmínkou je znalost identifikačního čísla organizace nebo živnostníka ( IČ).

V těchto registrech lze vydat výstupy úplné nebo částečné.

 

Výpis z Rejstříku trestů

O výpis může požádat pouze osoba, které se výpis týká po předložení platného dokladu totožnosti s přiděleným rodným číslem a podepsání písemné žádosti. Správní poplatek za výpis z Rejstříku trestů činí 100.- Kč v hotovosti.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

O výpis může požádat pouze osoba, které se výpis týká po předložení platného dokladu totožnosti. Správní poplatek činí 100,- Kč.

Výpis z insolvenčníhio rejstřiku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žádost o zřízení, zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky

 

Kam se obrátit :

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin


Matrika - Určení otcovství

Základní informace:

Určení otcovství se provádí k narozenému i k nenarozenému dítěti sepsáním „souhlasného prohlášení o určení otcovství“ s rodiči, kteří dosáhli 18ti let věku.U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • Rodiče dítěte, kteří se dostaví společně na matriku.
 • Pokud je jeden z rodičů cizinec a nerozumí psanému ani mluvenému projevu českého jazyka, je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
 • Plnoletost rodičů. Pokud rodičům není 18 let, sepisuje otcovství pouze soud.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 • Osobní účast obou rodičů na matrice.
 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 • Na kterékoli matrice, trvalý pobyt rodičů není rozhodující.

Kontakt na náš úřad:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud je matka dítěte svobodná:

 • platné průkazy totožnosti obou rodičů

Pokud je matka dítěte rozvedená:

 • platné průkazy totožnosti obou rodičů
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí

Pokud je matka dítěte vdova:

 • platné průkazy totožnosti obou rodičů
 • úmrtní list manžela
 • Pokud je sepisováno otcovství před narozením dítěte, předloží matka těhotenský průkaz,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formuláře nejsou potřebné

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sepsání otcovství na matrice je bezplatné. V případě, že je jeden z rodičů cizinec,je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka, V takovém případě si rodiče dítěte zajišťují tlumočníka sami a hradí jeho služby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zápis o určení otcovství je sepsán na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o rodině č. 210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Změna jména a příjmení

Základní informace:

Každý občan je povinen užívat jméno a příjmení, které má uvedeno na rodném listě, po uzavření manželství pak příjmení, které má uvedeno na oddacím listě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která žádá o povolení změny jména nebo příjmení starší 18-ti let, u nezletilého zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce žádá o změnu jména nebo příjmení písemně. U nezletilých dětí je nutný souhlas obou rodičů. Děti, které jsou starší 15ti let, musí se změnou jména nebo příjmení souhlasit.

Změna příjmení se provádí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod. V ostatních případech se změna nepovolí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na matrice podle místa trvalého pobytu.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. rodný list, popř. oddací list žadatele
 2. platný občanský průkaz – jako doklad o občanství a trvalém pobytu (u dětí cestovní pas nebo osvědčení o občanství ČR a výpis z registru obyvatel o trvalém pobytu dítěte)
 3. u rozvedených žadatelů rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí
 4. u ovdovělých žadatelů úmrtní list
 5. u dětí písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem (může nahradit soud)
 6. u dětí starších 15-ti let jejich souhlas

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 • změna jména: 1.000,- Kč´
 • změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného, zkomoleného nebo na příjmení předešlé: 100,- Kč
 • změna příjmení v ostatních případech: 1.000,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

zákonná lhůta do 30ti dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o rodině č. 210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 


Vydání úmrtního listu

Základní informace:

Matrika vydává úmrtní listy občanů zemřelých v Odoleně Vodě.

Zprostředkovává zápisy do zvláštní matriky v Brně při úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Členové rodiny - manžel(ka), sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • pozůstalí se osobně dostaví na matriku
 • prostřednictvím pohřební služby

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • osobně
 • prostřednictvím pohřební služby

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz zemřelého
 • občanský průkaz toho, kdo vypravuje pohřeb

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formuláře nejsou potřebné

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

vydání úmrtního listu je bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

ze zákona do 30ti dnů, zpravidla však po obdržení lékařské zprávy o úmrtí

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o rodině č. 210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 


Uzavření manželství - civilní sňatek

Základní informace:

Abychom Vám mohli vyhovět v termínu, který si zvolíte k uzavření manželství u našeho úřadu, je třeba nás kontaktovat nejpozději 2 měsíce před předpokládaným uzavřením manželství a termín si zamluvit.

Pro uzavření manželství u našeho úřadu je stanoven oddávací den a místo:

oddávací den:

pátek (pokud není státem uznaným svátkem) od 9.00 hodin do 15.00 hodin (uzavření manželství bez úhrady správního poplatku)

v ostatní dny v pracovní době a první sobotu v měsíci od 9.00 do 15.00 hodin (uzavření manželství je zpoplatněno – viz. níže)

oddávací místo:

obřadní síň (Městského úřadu v Odoleně Vodě)

mimo obřadní síň je uzavření sňatku zpoplatněno (viz níže) – v takovém případě je nutné povolení matriky

Zajišťujeme živé varhany (bez poplatku).

NEZAJIŠŤUJEME FOTOGRAFA.

Nezajišťujeme automaticky přípitek (pouze po dohodě).

Jestliže uzavřou snoubenci civilní sňatek, nemohou již uzavřít sňatek církevní a naopak.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oba snoubenci osobně nebo na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Plnoletost obou snoubenců. Pokud snoubenci nedosáhli věku 18-ti let, je třeba doložit rozhodnutí soudu o tom, že manželství může být uzavřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní „Dotazník k uzavření manželství“ a předloží následující doklady:

 1. rodné listy
 2. platné občanské průkazy
 3. rozvedení předloží rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí
 4. nezletilí předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
 5. ovdovělí předloží úmrtní list manžela (manželky)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství, který je k dispozici na kterékoli matrice.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 • uzavření manželství v obřadní síni v oddávací den: bez poplatku
 • uzavření manželství mimo obřadní síň: 1.000,- Kč
 • uzavření manželství mimo oddávací den: 1.000,- Kč
 • uzavření manželství občana ČR s trvalým pobytem na území ČR s cizincem nebo cizince s trvalým pobytem na území ČR: 2.000,- Kč
 • uzavření manželství cizinců nebo občanů ČR s trvalým pobytem mimo území ČR: 3.000,- Kč
 • vydání oddacího listu: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Oddací list vystavujeme v zákonné lhůtě do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o rodině č. 210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Duplikáty rodného, oddacího, úmrtního listu

Základní informace:

Duplikát je vystavován osobě, které se rodný, oddací nebo úmrtní list týká. Může být vydán rovněž členům rodiny v řadě přímých příbuzných, tj. manželovi, manželce, sourozencům, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům nebo zplnomocněným zástupcům. Je třeba předložit doklady prokazující oprávněnost žádosti.

V ostatních případech nelze duplikát vydat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

viz výše

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti o vydání duplikátu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní jednání na matrice nebo zaslání písemné žádosti.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na úřadě na jehož správním území došlo k narození, uzavření manželství nebo k úmrtí.

Městský úřad Odolena Voda,
Správní odbor, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, telefon: 283 116 427, 283 116 440
úřední hodiny: Po : 8.00 – 18.00 hodin St : 7.00 – 17.00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas )

Pokud jste zplnomocněni k vyřízení duplikátu, předkládáte plnou moc a Váš průkaz totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání duplikátu (tzv. druhopisu) má k dispozici každá matrika. Můžete požádat i písemně volnou formou.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

100,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zákonná lhůta do 30ti dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o rodině č. 210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Romana DURANOVÁ, vedoucí sociálně správního odboru

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě