Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poplatek ze vstupného

Správce poplatku : odbor samosprávy MěÚ Odolena Voda

Předmět poplatku : poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

 

Poplatník :  poplatníkem je  fyzická nebo právnická osoba, která akci  pořádá.

Ohlašovací povinnost : Poplatník je povinen nejpozději do 7 ( sedmi) dnů před konáním akce  ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu její pořádání a předložit očíslované vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá,současně identifikační údaje.

Sazba poplatku : sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného na:

10%  kulturní a sportovní akce          

 20% prodejní a reklamní akce                                                          

Splatnost poplatku : nejpozději do 15ti dnů od skončení akce

Způsob úhrady :  Poplatek se hradí v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy v úřední dny,  bankovním převodem na č. ú. 19-28129201/0100 KB Praha, variabilní symbol 1344 nebo poštovní poukázkou.

Osvobození a úlevy :  akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Odolena Voda nebo akce pořádané komisemi Rady města nebo ve spolupráci s ní

Sankce :  pokud poplatník nesplní svou ohlašovací povinnost ve lhůtě stanovené vyhláškou, může mu správce poplatku uložit opakovaně pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 37 a 37a  zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků.

 

Sídlo pracoviště: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Hodiny pro veřejnost:  Po - 8:00-18:00 hod.   St – 7:00-17:00 hod.

Právní předpis : 

  • Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 4/2005 o místním poplatku  ze vstupného, v platném znění,
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.


Vítejte v Odoleně Vodě