Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů

Správce poplatku : odbor samosprávy MěÚ Odolena Voda

Předmět poplatku : je držení psa, který je starší 3 měsíců.

Poplatník : je držitel psa, držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která  má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Odolena Voda, povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na cizince, kteří mají na území města Odolena Voda trvalý pobyt.

Ohlašovací povinnost : poplatník do 15ti dnů ohlásí správci poplatku písemně nebo do protokolu vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, současně identifikační údaje.

Evidence psů : správce vydává po splnění ohlašovací povinnosti evidenční známku.
Sazba poplatku : sazba poplatku činí za kalendářní rok :

800,-- Kč za prvního psa

1200,-- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

200,-- Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu

300,-- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu

V případě, že držení psa se jedná o dobu kratší než 1 rok, hradí poplatník poměrnou část místního poplatku.

Splatnost poplatku : nejpozději do 31. 3. každého kalendářního roku.

Způsob úhrady : v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy v úřední dny nebo složenkou určenou k tomuto účelu, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku nebo bankovním převodem na č. ú. 19-28129201/0100, variabilní symbol tvořený č.evidenční známky a číslem 1341.

Osvobození a úlevy : osoba s přiznání III. stupně mimořádných výhod, tj. vlastníci průkazku ZTP/P, osoba provozující útulek, osobě, které stanoví zvláštní zákon nebo osobě, která získala psa z útulku, a to po dobu 12 měsíců od převzetí psa z útulku. Úleva se poskytuje držitelům psů u rodinných domků a v uzavřených venkovních prostorách ve výši 500,- Kč za prvního psa a 750, Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Na základě žádosti poplatníka může správce v jednotlivých případech snížit nebo prominout poplatek a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Sankce : Pokud poplatek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena: - při překročení lhůty splatnosti o 5-30 dní o půlnásobek

                  - při překročení lhůty splatnosti o 31-60 dní o jednonásobek

                  - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o dvojnásobek

Pokud poplatník nesplní svou ohlašovací povinnost ve lhůtě stanovené vyhláškou, může mu správce poplatku uložit opakovaně pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 37 a 37a  zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků.

 

Sídlo pracoviště: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Hodiny pro veřejnost:  Po - 8:00-18:00 hod.   St – 7:00-17:00 hod.

Právní předpis : 

  • Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 5/2005 o místním poplatku ze psů, v platném znění,
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.


Vítejte v Odoleně Vodě