Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Správce poplatku : odbor samosprávy MěÚ Odolena Voda

Předmět poplatku : poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj povolený ve smyslu zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatník :  poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje

Ohlašovací povinnost :  poplatník je povinen nejpozději 1 den předem písemně ohlásit správci     poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu, včetně identifikačních údajů. Poplatník je rovněž povinen oznámit písemně ve lhůtě 3 dnů správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

Sazba poplatku :  poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5 000,- Kč za každé 3 měsíce provozu.V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné výši.

Splatnost poplatku : Poplatek je splatný čtvrtletně vždy do desátého dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl výherní hrací přístroj na základě vydaného povolení provozován.

Sankce :  nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří   správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit správce poplatku na trojnásobek,

pokud poplatník nesplní svou ohlašovací povinnost ve lhůtě stanovené vyhláškou, může mu správce poplatku uložit opakovaně pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 37 a 37a  zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků.

 

Sídlo pracoviště: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Hodiny pro veřejnost:  Po - 8:00-18:00 hod.   St – 7:00-17:00 hod.

Právní předpis : 

  • Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 1/2007 o místním poplatku  z provozování výherních hracích přístrojů, v platném znění,
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
  • Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.
Zákona č. 202/1990 Sb., o loterií a jiných podobných hrách, v platném znění


Vítejte v Odoleně Vodě