Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Jak zajistit hrobové místo či kolumbárium na pohřebišti v Odoleně Vodě ?

1) občan, který si  rozhodne pro pronájem hrobového místa či kolumbária  na pohřebišti v Odoleně Vodě, vyzvedne si žádost o zřízení nového hrobového místa na odboru samosprávy MěÚ,

2) před uzavřením smlouvy na hrobové místo, je nájemce povinen uhradit na 10 let nájemné a služby spojených s nájmem,

3) dále je  nutné  dořešit kontakt na další osobu, nejlépe v příbuzeneckém stavu,

4) po těchto úkonech nebrání nic k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa, která vždy musí být uzavřena nejméně na 10 let,

5) pokud 3 měsíce před koncem doby pronájmu nemáte dále zájem o uzavření dodatku k této smlouvě, vyzvednete si na odboru samosprávy MěÚ  žádost o ukončení nájmu hrobového místa a ve spolupráci se správcem pohřebiště,  předložíte na podatelnu MěÚ.

Na MěÚ řeší : odbor samosprávy

Právní podklad :  - cena nájmu řeší Rada města Odolena Voda  viz  zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění

- zákon č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví, v platném znění

 


Vítejte v Odoleně Vodě