Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Komise pro projednávání přestupků

Přestupkové řízení

                                   Základní informace: Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Oznámení o přestupku může ve věci podat především osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Oznámení o přestupku je možno podat na Policii České republiky nebo u Městské policie Odolena Voda.

Přestupky proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupky proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi osobami blízkými lze projednat pouze na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní). Návrh k projednání přestupku je nutný i u přestupků urážky na cti dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo jiného urazí nebo vydá v posměch. Návrh k projednání přestupku může podat postižená osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník, návrh lze podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku, nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: Přestupek projednává správní orgán, který je místně příslušný k projednání přestupku, tj. v místě, kde ke spáchání přestupku došlo. Místně příslušný správní orgán může věc k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

Město Odolena Voda zajišťuje v rámci své působnosti pověřené obce projednávání přestupků pro obce:  Odolena Voda, Panenské Břežany, Bašť, Klíčany, Husinec, Zdiby, Sedlec, Vodochody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: Občanský průkaz nebo cestovní pas. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku je nutno uvést:

·        kdo je postiženou osobou

·        koho navrhovatel označuje za pachatele

·        kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán

·        případné důkazy a svědky

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: Žádné. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Náklady řízení spojené s projednáváním přestupku jsou stanoveny vyhláškou č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. Ministerstva vnitra paušální částkou 1000 Kč. Povinnost nahradit náklady řízení se ukládá občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno. Důvodem zastavení přestupkového řízení je, že skutek se nestal nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, skutek nebyl obviněnému z přestupku prokázán a navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ačkoliv byl řádně a včasně předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu neodstaví.

V případě, že se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu nedostavuje k podání vysvětlení (§ 60 zákona o přestupcích) nebo takovéto podání bezdůvodně odmítá, může jí správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kč.

Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů nedostaví na opětovné předvolání, může být předveden.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Odolena Voda
Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
 
Hodiny pro veřejnost:  Po - 8:00-18:00 hod.   St – 7:00-17:00 hod.


Vítejte v Odoleně Vodě