Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Opravné prostředky

V případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí MěÚ Odolena Voda Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání odevzdáno poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.

Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.

Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Proti rozhodnutí tajemníka o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím sekretariátu starosty Města Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 1.poschodí.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada města.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Středočeského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí. Rada města, resp. Krajský úřad Středočeského kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. MěÚ je tímto právním názorem vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.


Vítejte v Odoleně Vodě