Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Organizační struktura MěÚ

 


STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

1) Vedení úřadu:

1.1        starosta

2.1         místostarosta

3.1         tajemník MěÚ


1.1) Starosta zastupuje město navenek. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Působnost a pravomoc starosty:

1) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města

2) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok

3) řídí městskou policii

4) plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony

5) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města

6) svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města

7) spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města

8) jmenuje a odvolává se souhlasem krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů

9) organizačně řídí a koordinuje schvalovací proces územního plánu včetně změn

 

 

1.2) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Odpovídá za zajištění těchto oblastí v rámci samostatné působnosti:

1) civilní ochrana,

2) požární ochrana,

3) školství, kultura, tělovýchova (granty)

4) dohlíží nad organizací voleb

5) vyhlašuje plán finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění

6) vykonává občanské obřady

7) zajišťuje publicitu a propagaci města

8) zajišťuje styk s občany, se členy ZM, RM a s předsedy a členy výborů a komisí

9) prevence kriminality

10) vede pomocné evidence pro vedení města, evidenci aktuálního složení výborů zastupitelstva, komisí rady města. Eviduje zprávy a zápisy výborů a komisí, předkládá radě města a zastupitelstvu města podněty komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města

 

 

1.3) Tajemník MěÚ.

Princip činnosti:

1) tajemník MěÚ je odpovědný za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti starostovi

2) tajemník MěÚ se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním

 

Tajemník městského úřadu:

1) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města

2) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou

3) odpovídá za přípravu podkladů k jednání rady města a zastupitelstva města

4) zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města svolává a řídí porady vedoucích zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a organizačních složek

5) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu a v organizačních složkách a navrhuje radě města k odsouhlasení platy vedoucích odborů

6) odpovídá za uzavírání dohod o odpovědnosti

7) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci za zaměstnavatele včetně vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pracovními a jinými pomůckami

8) odpovídá za stav budov městského úřadu

9) zajišťuje vybavení, údržbu a úklid objektů městského úřadu

10) vede evidenci razítek městského úřadu

11) eviduje a vydává pokutové bloky v přestupkovém řízení

12) vede evidenci klíčů (disponuje duplikáty všech klíčů)

13) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu a v organizačních složkách

14) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu a organizačních složek města

15) zabezpečuje a sleduje vzdělávání zaměstnanců podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

16) zajišťuje výběrová řízení při přijímání nových úředníků podle zákona č. 312/2002  Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

17) koordinuje spolupráci mezi jednotlivými odbory a organizačními složkami včetně přidělení doručených písemností k vyřízení

18) stanoví pracovní náplně jednotlivých vedoucích odborů a organizačních složek a jím přímo řízených zaměstnanců

19) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada města. Tyto dokumenty jsou závazné i pro organizační složky města.

20) navrhuje k projednání v orgánech obce uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí

21) plní u města úkoly podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů jako statutární orgán a zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

22) spolupodílí se na organizačně technickém zabezpečení voleb, sčítání lidu a referenda

 

 

2) Městský úřad má následující odbory

2.1 Odbor tajemníka (OT)

2.2 Odbor správy majetku (OSM)

2.3 Správní odbor (SO)

2.4 Ekonomický odbor (EO)

2.5 Stavební odbor (STO)

2.6 Odbor správy sportovišť (OSS)

 

Organizační řád

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě