Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Stavební odbor

Úřední hodiny:

Pondělí  8.00 - 18.00

Středa   7.00 - 17.00

Formuláře stavebního odboru

Informace k řešení životních situací


 

Odbor vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanovenou zvláštními právními předpisy na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, silničního správního úřadu, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a vodoprávního úřadu.

Rozdělení agend a území podle pracovníků odboru:

Ing. Michaela Visokaiová
tel.: 283 116 447
e-mail: michaela.visokaiova@odolenavoda.cz

stavební úřad
k. ú. Čenkov, Dolínek, Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany, Veliká Ves u Prahy

Petr Jeník
tel.: 283 116 434
e-mail: petr.jenik@odolenavoda.cz

stavební úřad
k. ú. Čenkov, Dolínek, Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany, Veliká Ves u Prahy

Jana Ludvíková
tel.: 283 116 448
e-mail: jana.ludvikova@odolenavoda.cz

stavební úřad
k. ú. Čenkov, Dolínek, Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany, Veliká Ves u Prahy

silniční správní úřad
k. ú. Čenkov, Dolínek, Odolena Voda

Ing. Michaela Visokaiová
tel.: 283 116 447
e-mail: michaela.visokaiova@odolenavoda.cz

ochrana přírody a krajiny
k. ú. Bašť, Bořanovice, Brnky, Čenkov, Dolínek, Drasty, Hoštice u Vodochod, Husinec u Řeže, Klecany u Prahy, Klíčany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Přemyšlení, Sedlec u Líbeznic, Veliká Ves u Prahy, Větrušice u Klecan, Vodochody u Prahy, Zdiby

ochrana ovzduší, vodoprávní úřad
k.ú. Čenkov, Dolínek, Odolena Voda

Dana Žídková
tel.: 283 116 438
e-mail: dana.zidkova@odolenavoda.cz

stavební úřad
k. ú. Čenkov, Dolínek, Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany, Veliká Ves u Prahy

 

STAVEBNÍ  ODBOR – plní zejména tyto úkoly

Stavební odbor vykonává činnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a je obecným stavebním úřadem v souladu s platnými zákony ČR ve správním obvodu: Odolena Voda (katastrální území Čenkov, Dolínek, Odolena Voda), Klíčany, Panenské Břežany, Veliká Ves.


2.5.1 - Územní rozhodování

1) vede jednotlivá územní řízení o vydání územních rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu

2) vede jednotlivá zjednodušena územní řízení

3) vydává územní souhlasy

4) uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území, které nahrazují územní rozhodnutí

5) vede řízení k povolení výjimek na využívání území.

 

2.5.2 - Stavební řád

1) na úseku stavebního řádu ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zřízení a udržovacích prací

2) vede jednotlivá stavební řízení pro stavby, terénní úpravy a zařízení

3) povoluje užívání a odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

4) nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

5) provádí výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu

6) vede řízení k povolení výjimek v souladu s platnou právní legislativou

7) projednávání přestupků a správních deliktů a další činnosti v souladu s platnou právní legislativou.

 

2.5.3 - Územní plánování

1) konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování v souladu s platnou právní legislativou

2) jako stavební úřad v rámci své působnosti dle ust. § 21 zákona č.183/2006 Sb. stavební zákona v platném znění poskytování územně plánovacích informací o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

3) jako stavební úřad v rámci své působnosti dle ust. § 21 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění poskytování územně plánovacích informací o podmínkách vydání regulačního plánu, včetně seznamu dotčených orgánů.

 

2.5.4. - Ochrana přírody a krajiny

1) vykonává přenesenou působnost na úseku ochrany přírody a krajiny podle platných zákonů ČR v rozsahu:

Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu pro katastrální území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov.

Vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě pro katastrální území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov.

Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu jako pověřený obecní úřad pro území obcí:

Bašť, Bořanovice, Husinec, Klecany, Klíčany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby.

Vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky jako pověřený obecní úřad pro území obcí:

Bašť, Bořanovice, Husinec, Klecany, Klíčany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby.

Podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod.

Vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest.

 

2.5.5 - Ochrana ovzduší

1) vykonává přenesenou působnost dle ust. § 11 odst. 4 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění na úseku ochrany ovzduší podle platných zákonů ČR pro území obce Odolena Voda.

 

2.5.6 - Vodní hospodářství

1) vykonává přenesenou působnost dle ust. § 105 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění  pro území obce Odolena Voda.

 

2.5.7 - Silniční správní úřad

1) vykonává přenesenou působnost jako silničně správní úřad dle ust. § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění pro katastrální území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov

2) vykonává přenesenou působnost jako speciální stavební úřad dle ust. § 16 odst. zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění  pro katastrální území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov

3) zajišťuje součinnost při řešení změn dopravního značení na území města v souladu      se zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

 

2.5.8 - Ostatní činnosti

1) vykonává činnost v souladu s platnou právní legislativou na úseku Základních registrů, RUIAN a zadává do nich údaje, zajišťuje nahlížení pro území obce Odolena Voda, Panenské Břežany, Klíčany a Veliká Ves

2) přiděluje čísla evidenční dle ust. § 31 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro území obce Odolena Voda.

Jméno a příjmení Funkce Patro / číslo dveří Telefon Fax Email
Dana Žídková referent čp. 24 - 1/1 283 116 438 dana.zidkova(zav)odolenavoda.cz
Ing. Michaela Visokaiová vedoucí odboru čp. 24 - 1/2 283 116 447, 739 022 444 michaela.visokaiova(zav)odolenavoda.cz
Jana Ludvíková zástupkyně vedoucího odboru čp. 24 - 1/3 283 116 448 jana.ludvikova(zav)odolenavoda.cz
Klára Šályová referent čp. 24 - 1/1 283 116 436 klara.salyova(zav)odolenavoda.cz
Petr Jeník referent čp. 24 - 1/1 283 116 434 petr.jenik(zav)odolenavoda.cz

Vítejte v Odoleně Vodě