Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Správní odbor

Úřední hodiny:

Matrika, evid. obyvatel Infocentrum a pokladna
PO 8 - 18 7 - 11 12 - 18
UT 7 - 11 12 - 15
ST 7 - 17 7 - 11 12 - 17
CT 7 - 11 12 - 15
PA 7 - 11

Informace k řešení životních situací naleznete zde

SPRÁVNÍ ODBOR – plní zejména tyto úkoly

2.3.1 - Evidence obyvatel,  osobní doklady

1) vede a provádí změny v evidenci obyvatel, přihlašuje k pobytu,

2) vyřizuje žádosti o zrušení trvalého pobytu (zahajuje správní řízení a vydává rozhodnutí),

3) vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel,

4) při ztrátě, zničení a odcizení občanského průkazu vydává náhradní doklad,

5) provádí organizačně technické zabezpečení voleb, sčítání lidu a referenda, zpracovává volební seznamy,

6) poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu vymezeném právními předpisy,

7) zabezpečuje přípravu podkladů pro činnost komisí města,

8) přiděluje čísla popisná pro objekty určené k trvalému bydlení,

9) zpracovává statistická hlášení o evidenci obyvatel, informuje vlastníky a oprávněné subjekty o změnách v evidenci obyvatel,

10) zadává údaje do agendového informačního systému evidence obyvatel (ISEO).

 

2.3.2 - Matrika a občanství

1) v matričním obvodu obcí Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany a Veliká Ves vede matriční knihy narození, sňatků a úmrtí a provádí v nich zápisy, vystavuje prvopisy a duplikáty matričních dokladů,

2) sepisuje zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů,

3) vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení a vede o tom evidenci,

4) vydává osvědčení o právní způsobilosti pro uzavření manželství,

5) sepisuje žádosti o vystavení osvědčení o občanství ČR a o vydání matričních dokladů vydaných Zvláštní matrikou v Brně pro události, ke kterým došlo v cizině, zajišťuje jejich předání,

6) provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimaci) a pravosti podpisů (legalizaci),

7) rozhoduje o povolení uzavřít manželství, organizuje svatební a jiné občanské obřady a vede o tom evidenci,

8) zpracovává statistická hlášení o matričních událostech včetně plnění oznamovací povinnosti,

9) vyměřuje a vybírá správní poplatky na úseku matriky, ověřování a změny jména a příjmení,

10) vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím CZECH-POINTu.

 

2.3.3 - Sociální péče a dávky

1) poskytuje občanům odbornou pomoc při poskytování dávek a služeb sociální péče,

2) provádí sociální šetření,

3) zajišťuje sociální poradenství a sociálně výchovnou prevenci u problémových skupin obyvatel, pracuje s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, církvemi, charitativními a jinými organizacemi

4) koordinuje poskytování sociálních služeb, napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života, realizuje sociální začlenění těchto občanů,

5) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených a starých občanů,

6) rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu,

7) spolupracuje s poskytovatelem pečovatelské služby na zajištění sociálních služeb pro občany, navrhuje, sepisuje žádosti a doporučuje zavedení pečovatelské služby,

8) plní úkoly stanovené zákonem o pomoci v hmotné nouzi, sděluje orgánu pomoci v hmotné nouzi údaje rozhodné pro nárok na dávky, jejich výši nebo výplatu, pomáhá řešit situaci osob v hmotné nouzi,

9) podílí se na zajišťování veřejné služby, spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce,

10) v souladu s výkonem činnosti sociální péče vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který předává prostřednictvím jednotného informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí,

11) zpracovává statistická hlášení a výkazy,

12) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce a pověřeného úřadu,

13) spolupracuje na přípravě komunitního plánování,

14) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města a spolupracuje s obcemi v rámci pověřeného úřadu (přenesené působnosti pro obce: Bašť, Bořanovice, Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby) při zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a občanem,

15) zajišťuje výkon veřejného opatrovnictví u klientů s omezenou svéprávností.

 

2.3.4 - Spisová a skartační činnost

1) zabezpečuje provoz podatelny (spisovny) a zajišťuje komplexní spisovou službu,

2) zabezpečuje skartační a archivační činnost úřadu.

 

2.3.5 - Podatelna – informační centrum

1) zajišťuje činnosti spojené s provozem podatelny Městského úřadu Odolena Voda včetně komplexního zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek, zapisuje a odesílá poštu a předává doručenou poštu jednotlivým odborům

2) zajišťuje vyhotovování kopií

3) zabezpečuje zveřejňování informací na úřední desce a vývěskách města,

4) udržuje informační tabule v prostorách městského úřadu a na území města

5) eviduje a vydává pokladní stvrzenky

6) zajišťuje prodej propagačních materiálů města

7) vede evidenci stížností

8) zabezpečuje vydávání a evidenci stravenek

9) zajišťuje činnost informačního centra

10) vede evidenci ztrát a nálezů.

 

2.3.6 - Pokladna a  vybírání místních a správních poplatků

1) zabezpečuje činnost centrální pokladny úřadu, vybírá místní a správní poplatky

2) vede pokladnu pro hotovostní operace města.

 

2.3.7 - Činnost pro Probační a mediační službu

1) vykonává součinnost s Probační a mediační službou

2) uzavírá dohody o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, zajišťuje evidenci odpracovaných hodin, vykonává dohled při výkonu práce dle rozhodnutí soudů,  zpracovává hodnocení výkonu trestu.

 

2.3.8. - Ostatní činnosti

1) vede evidenci Sbírek zákonů, zajišťuje jejich vyhledávání a vypůjčování,

2) jako pověřený obecní úřad je volebním orgánem pro obce Bašť, Bořanovice, Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby

3) projednává a rozhoduje o registraci kandidátních listin, spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zpracování výsledků voleb, provádí školení volebních komisí, zajišťuje tisk hlasovacích lístků, řeší stížnosti na úseku voleb a kontroluje průběh hlasování

4) vykonává činnost v souladu s platnou legislativou na úseku Základních registrů, zadává údaje, zajišťuje nahlížení.

Jméno a příjmení Funkce Patro / číslo dveří Telefon Fax Email
Alena Prejsová matrika čp. 14 - P/4 283 116 427 alena.prejsova(zav)odolenavoda.cz
Kateřina Firbachová podatelna a infocentrum čp. 24 - P/1 283 116 411, 739 000 007 katerina.firbachova(zav)odolenavoda.cz
Romana Duranová vedoucí odboru + sociální péče čp. 14 - P/5 283 116 421, 737 289 851 romana.duranova(zav)odolenavoda.cz
Tereza Deme, DiS referent čp. 14 - P/6 283 116 430 tereza.deme@odolenavoda.cz
Veronika Doležalová podatelna a infocentrum čp. 24 - P/1 283 116 449, 739 000 007 veronika.dolezalova(zav)odolenavoda.cz

Vítejte v Odoleně Vodě