Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Odbor správy majetku

Úřední hodiny:

Pondělí  8.00 - 18.00

Středa   7.00 - 17.00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU – plní zejména tyto úkoly


2.2.1 - Správa majetku města

1) zajišťuje správu a evidenci nemovitých věcí ve vlastnictví města (včetně ověřování vlastnických vztahů), v případě potřeby zajišťuje vyhotovení potřebných dokumentů na katastrálním úřadu

2) ve spolupráci s právníkem připravuje návrhy smluv na pronájem, popřípadě pacht nemovitých věcí ve vlastnictví města; odpovídá za kontrolu plnění nájemních (pachtovních) smluv a spolupracuje s nájemci a správci objektů ve vlastnictví města

3) ve spolupráci s právníkem zajišťuje převody vlastnických práv k nemovitým věcem (včetně zajištění znaleckých posudků a geometrických plánů, sepsání smluv a návrhů na vklad vlastnických práv do veřejného seznamu – katastru nemovitostí)

4) eviduje a vyřizuje podané žádosti o pronájem nemovitých věcí a o převod vlastnického práva k nemovitým věcem „z“  a „do“ vlastnictví města a předkládá je k projednání radě města a zastupitelstvu města

5) eviduje a vyřizuje podané žádosti o zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku ve vlastnictví města a předkládá je k projednání radě města

6) zajišťuje přípravu materiálů v rámci samostatné působnosti města k projednání radě města a zastupitelstvu města

7) zabezpečuje správu budov v majetku města, které nespravuje jiný subjekt dle příslušné smlouvy, včetně zajišťování přihlášek a odhlášek elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a tel. stanic

8) eviduje a vyřizuje podané žádosti o souhlas města jako vlastníka se stavbou na pozemku ve vlastnictví města

9) zajišťuje podklady pro jednání Komise stavební a územního rozvoje

10) zajišťuje všechny potřebná právní jednání ohledně bytů zvláštního určení dle platných právních předpisů i vnitřních předpisů a spolupracuje s BD Dubina včetně konečného zúčtování služeb spojených s užíváním bytu

11) zajišťuje součinnost s odchytovou a kafilerní službou (odchyt volně pobíhajících psů, likvidace nalezených uhynulých zvířat)

12) zajišťuje pojištění majetku, včetně ohlášení pojistných událostí a kontroly pojistného plnění

13) uplatňuje platné zásady města v oblasti hospodaření s byty v majetku města

14) eviduje žádosti o nájem bytu v majetku města, spolupracuje s bytovou komisí a realizuje rozhodnutí Rady města ve věci nájmu bytu

15) vydává podklady k uzavírání nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům, spolupracuje se správcem bytového a nebytového fondu města

16) spolupracuje s MěP a Policií ČR

17) chrání zájmy města s ohledem na životní prostředí.

 

2.2.2 - Odpadové hospodářství

1) vykonává činnost v souladu s platnou právní legislativou na úseku odpadového hospodářství.

 

2.2.3 - Veřejná autobusová doprava

1) vykonává součinnost s dotčenými subjekty v oblasti veřejné linkové autobusové dopravy v rámci dopravního spojení města Odolena Voda

2) spolupracuje s orgány města, komisemi města a podílí se na návrzích ve smyslu organizace dopravy s ohledem na jejich účelnost a hospodárnost

3) vede agendu smluvních vztahů mezi městem a dopravci na úseku dopravy a to ve spolupráci s právníkem města, orgány města a Komisí pro plánování a rozvoj dopravy.

 

2.2.4 - Ostatní činnosti

1) vykonává nahlížení do Základních registrů v souladu s platnou právní legislativou.

 

2.2.5 - Investiční výstavba,,dotační tituly

V rámci investičních činností:

1) administrativně a organizačně zajišťuje investiční záměry města

2) zastupuje investora na investičních akcích města

3) řídí a koordinuje pracovní skupiny na investiční činnosti města

4) zajišťuje, spravuje a archivuje potřebnou dokumentaci

5) sleduje odstranění vad v záruční době

6) zabezpečuje technickou dokumentaci a potřebná geodetická měření

7) zajišťuje součinnost fyzických a právnických osob při investiční činnosti na území města

8) připravuje zadávací řízení, organizuje a koordinuje veřejné zakázky a podává návrhy Radě města k dalšímu opatření či rozhodnutí.

 

V rámci dotací a činností s nimi spojených:

1) aktivně vyhledává dotační tituly a sleduje nabídky vhodné pro město

2) připravuje podklady dotačních titulů pro jednání Rady města a Zastupitelstva města

3) vyplňuje a podává žádosti o jednotlivé dotační tituly schválené orgány města

4) zajišťuje veškerou administrativní agendu od podání žádosti o dotaci, přiznání dotace až do její závěrečné realizace

5) zastupuje město jako investora při realizaci akcí, pro něž byla poskytnuta dotace, ve vztahu ke stavebnímu odboru, dalším veřejnoprávním institucím a dodavatelům.

Jméno a příjmení Funkce Patro / číslo dveří Telefon Fax Email
Ing. Jindřich Týč vedoucí odboru čp. 14 - P/2 283 116 445, 603 272 184 jindrich.tyc(zav)odolenavoda.cz
Ing. Zdeněk Sova referent čp. 14 - P/2 283 116 432, 734 323 187 zdenek.sova(zav)odolenavoda.cz
Ing. Zdeněk Zrcek referent čp. 14 - P/2 283 116 428, 737 289 859 zdenek.zrcek(zav)odolenavoda.cz
Mgr. Pavla Vrsková referent čp. 14 - P/2 283 116 451 pavla.vrskova(zav)odolenavoda.cz
Miloslava Škrabánková referent čp. 14 - P/2 283 116 433, 734 154 448 miloslava.skrabankova(zav)odolenavoda.cz

Vítejte v Odoleně Vodě