ODBOR TAJEMNÍKA – plní zejména tyto úkoly

 

2.1.1 - Administrativa a organizace činnosti úřadu

1) zajišťuje činnosti spojené s provozem sekretariátu vedení úřadu (starosta, místostarosta, tajemník MěÚ)

2) zajišťuje pořizování písemností pro vedení úřadu a vede jejich evidenci

3) odpovídá za materiální zabezpečení úřadu

4) vede evidenci vnitřních předpisů městského úřadu, odpovídá za elektronickou informaci o jejich vydání všem zaměstnancům úřadu a vedoucím organizačních složek a příspěvkových organizací města

5) zajišťuje administrativní přípravu dokumentů pro jednání rady města a zastupitelstva města

6) zajišťuje činnosti spojené s vydáváním časopisu Odolen

7) zajišťuje telefonní a faxové spojení ve spolupráci s informatikem

8) zajišťuje občerstvení a pohoštění návštěv vedení úřadu

9) vydává a vede evidenci průkazů členů zastupitelstva, výborů a komisí a zaměstnanců

10) vykonává hlášení v místním rozhlasu

11) přijímá hlášení ztrát a nálezů, vede jejich evidenci, spravuje a uchovává nalezené věci

12) pořizuje zápisy z jednání zastupitelstva města

13) vede evidenci veškerých smluv a dohod uzavřených městem vyjma smluv a dohod v pracovněprávní oblasti

14) vede kompletní evidenci všech uzavřených smluv a dohod, provádí jejich skenování a vkládá na WEB města.

 

2.1.2 - Právní služba města

1) poskytuje právní pomoc vedení úřadu a všem odborům, organizačním složkám města
a příspěvkovým organizacím zřízeným městem i komisím Rady města a výborům zastupitelstva města

2) vyjadřuje se ke všem nařízením města a obecně závazným vyhláškám města před jejich projednáváním v orgánech města a před jejich podpisem

3) vyjadřuje se ke smluvním vztahům města před jejich projednáváním v orgánech města a před jejich podpisem

4) uchovává originály veškerých obchodních smluv a dohod uzavřených městem, vyjma smluv a dohod v pracovněprávní oblasti, včetně zřizovacích listin příspěvkových organizací a organizačních složek

5) vede evidenci a uchovává zřizovací listiny příspěvkových organizací města včetně jejich dodatků

6) aktivně spolupracuje při přípravě a aktualizaci vnitřních předpisů města a úřadu

7) zastupuje město v právních sporech na základě udělené plné moci

8) aktivně informuje vedení města a vedoucí odborů o změnách obecně platných právních předpisů s ohledem na obecně závazné vyhlášky a nařízení města a podílí se na aktualizaci

9) vypracovává právní stanoviska, rozbory a výklady dle potřeby

10) tvoří návrhy smluv pro konkrétní případy úřadu

11) spolupracuje s úředně oprávněnými osobami na vyřizování stížností v samostatné i přenesené působnosti

12) vede evidenci smluv

 

2.1.3 - Informační technologie

1) komplexně zajišťuje provoz, údržbu a bezpečnost informačního systému na městském úřadě včetně jeho návaznosti na ostatní instituce

2) zodpovídá za efektivní využívání informačního systému včetně zajištění školení

3) zajišťuje samostatně drobné opravy výpočetní techniky

4) provádí nákup výpočetní techniky a programů včetně přejímky a vede samostatně jejich evidenci

5) aktivně zajišťuje údržbu internetových stránek města včetně aktualizace zveřejněných informací na základě podnětů vedení úřadu nebo vedoucích odborů

6) zodpovídá za dodržování autorských práv při využívání programového vybavení

7) zodpovídá za dodržování zákonů v oblasti používání software a hardware

8) provádí nezbytné úkony, vytváří technické podmínky a předkládá návrh organizačních opatření k zajištění bezpečnosti dat zpracovaných informačním systémem

9) zajišťuje internetové připojení MěÚ

10) zajišťuje a kontroluje naplňování požadavků a procesů vyplývajících ze směrnice o používání informačního systému MěÚ

11) zajišťuje bezpečnost v souvislosti s používání informačních technologií, elektronických dat a elektronické komunikace

12) prezentační funkce – zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů příslušných orgánů města Odolena Voda (RM, ZM, MěÚ, komise, výbory)

13) zajišťuje archivaci, zálohy, el. nosiče dat a písemností v elektronické podobě

14) zajišťuje a edituje úřední desku v elektronické podobě

15) nese odpovědnost za přístup, správu a aktualizaci Základních registrů, Spisové služby, ISVZ, systému VERA, CODEXIS, CZECH –POINT a dalších

16) spravuje, eviduje, aktualizuje vstupní hesla a ověřuje jejich funkčnost.

17) poskytuje metodické vedení a pomoc všem zaměstnancům města při užívání software – spisová služba, informační systémy veřejné správy, MS Office apod.

18) aktivně spolupracuje při tvorbě interních předpisů města na úseku informačních technologií a jejich využívání.

 

2.1.4 - Ostatní činnosti

1) vykonává přenesenou působnost dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

2) vykonává nahlížení do Základních registrů v souladu s platnou právní legislativou.

 

2.1.5 – Dotační tituly města

1) administrativně a organizačně zajišťuje dotační investiční záměry města

2) aktivně vyhledává dotační tituly a sleduje nabídky vhodné pro město

3) připravuje podklady dotačních titulů pro jednání Rady města a Zastupitelstva města

4) vyplňuje a podává žádosti o jednotlivé dotační tituly schválené orgány města

5) zajišťuje veškerou administrativní agendu od podání žádosti o dotaci, přiznání dotace až do její závěrečné realizace

6) zastupuje město jako investora při realizaci akcí, pro něž byla poskytnuta dotace, ve vztahu ke stavebnímu odboru, dalším veřejnoprávním institucím a dodavatelům

7) řídí a koordinuje pracovní skupiny na investiční činnosti města

8) zajišťuje, spravuje a archivuje potřebnou dokumentaci

9) sleduje odstranění vad v záruční době

10) zabezpečuje technickou dokumentaci a potřebná geodetická měření

11) zajišťuje součinnost fyzických a právnických osob při investiční činnosti na území města

12) připravuje zadávací řízení, organizuje a koordinuje veřejné zakázky a podává návrhy Radě města k dalšímu opatření či rozhodnutí