Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Ekonomický odbor

Úřední hodiny:

Pondělí  8.00 - 18.00

Středa   7.00 - 17.00

EKONOMICKÝ  ODBOR – plní zejména tyto úkoly


2.4.1 - Hospodářský rozvoj a rozpočet

1) sestavuje návrh rozpočtu dle podkladů orgánů města, odborů městského úřadu, organizačních složek města a příspěvkových organizací; podává návrhy na úpravy rozpočtu dle jejich, nebo i vlastních podnětů, ve spolupráci s finančním výborem; provádí úpravy rozpočtu, které jsou v jeho kompetenci

2) zabezpečuje hospodaření města podle rozpočtu včetně evidence jeho čerpání

3) vypracovává zprávy o hospodaření města a organizací městem zřízených včetně rozborů

4) sestavuje závěrečnou zprávu o hospodaření (plnění rozpočtu) za uplynulé období a předkládá ji po projednání ve finančním výboru a radě města zastupitelstvu města

5) podílí se na organizování a provádění kontrol hospodaření u organizací zřízených městem dle pokynů rady města.

 

2.4.2 - Účetnictví

1) vede účetnictví města včetně knihy došlých faktur a sestavuje účetní výkazy a účetní závěrky

2) zajišťuje evidenci a úhradu došlých faktur

3) komplexně zajišťuje fakturaci města

4) zajišťuje styk s bankou

5) zajišťuje statistické výkaznictví pro ČSÚ a pro potřeby města a úřadu

6) zajišťuje zpracování daňových povinností města

7) vede evidenci finančních pohledávek města a zajišťuje jejich vymáhání ve spolupráci s právníkem města

8) podílí se na tvorbě právních předpisů města a vnitřních předpisů úřadu s finanční problematikou.

 

2.4.3 - Mzdové a personální záležitosti

1) zajišťuje vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců města v souladu s platným zákoníkem práce a dalšími právními předpisy

2) vypracovává statistické výkazy spojené s personální a mzdovou agendou

3) vede a zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců městského úřadu, organizačních složek města, městského zastupitelstva, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměn členů výborů a komisí zřízených zastupitelstvem a radou města i volebních  komisí  včetně přípravy podkladů pro jejich zpracování a zajišťuje výplatu mezd

4) aplikuje platné právní předpisy při výpočtu, výplatě a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, provádění srážek z platu, agendy daně z příjmů ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění

5) vede evidenci podkladů a výkazů spojených se mzdovou agendou včetně jejich archivace (důchody, mateřské a rodičovské dovolené, změny příslušnosti ke zdravotním pojišťovnám, výjimky z pracovní doby, spoření, pojištění, půjčky a odvody finančním institucím)

6) vede agendu čerpání mzdových prostředků

7) zpracovává pro Českou poštu podklady pro platby složenkou.

 

2.4.4 – Evidence účtování majetku

1) vede evidenci majetku města, pořizuje inventurní soupisy, zajišťuje podklady pro inventarizaci majetku

2) účtuje o přírůstcích a úbytcích majetku, sestavuje odpisové plány

3) metodicky usměrňuje majetkovou správu.


2.4.5 - Správa místních poplatků

1) ve smyslu zákona je správcem místních poplatků dle platných Obecně závazných vyhlášek města – např: za užívání veřejného prostranství, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze psů a ze vstupného. Tyto poplatky předepisuje a vymáhá nedoplatky

2) vydává rozhodnutí o povolení Výherních hracích přístrojů (VHP) v souladu s platnou legislativou, vyměřuje správní poplatky, provádí kontroly o provozování VHP v souladu se zákonem

3) zabezpečuje evidenci provozu veřejného pohřebiště, uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst.

 

2.4.6 - Ostatní činnosti

1) spolupracuje s projektovým manažerem města při žádostech o dotaci, jejich čerpání, správě a kontrole

2) vykonává nahlížení do Základních registrů činnost v souladu s platnou legislativou na úseku Základních registrů.

Jméno a příjmení Funkce Patro / číslo dveří Telefon Fax Email
Eva Jacková referent čp. 24 - 2/5 283 116 437, 776 265 988 eva.jackova(zav)odolenavoda.cz
Ing. Kateřina Ondrušková referent čp. 24 - 2/4 283 116 435 katerina.ondruskova(zav)odolenavoda.cz
Ing. Olga Chválová - Sogelová referent čp. 24 - 2/4 283 116 441, 734 575 947 olga.chvalova(zav)odolenavoda.cz
Ing. Václav Valtr vedoucí odboru čp. 24 - 2/3 283 116 443, 737 289 852 vaclav.valtr(zav)odolenavoda.cz
Pavla Joachimsthálová referent čp. 24 - 2/5 283116446 pavla.joachimsthalova@odolenavoda.cz
Petra Pastorková správa místních poplatků čp. 24 - P/1 283 116 431 petra.pastorkova(zav)odolenavoda.cz

Vítejte v Odoleně Vodě