Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Rok 2007

Grantový program

podpory sportu, kultury a společenského života města Odolena Voda

pro rok 2007

Proč zrovna grantový program?

Grantový systém vychází z myšlenky přispívat podle jasných, předem daných a zpětně ověřitelných podmínek na nejlepší aktivity v mnoha oblastech lidského konání a počínání. Je úspěšně využíván jak na mezinárodní, státní, regionální, ale i samosprávné úrovni.

Co je smyslem grantového programu města Odolena Voda?

Podpora kulturního, sportovního a společenského života v Odoleně Vodě.

Podpora aktivního prožívání volného času obyvatel našeho města.

Podpora aktivit zaměřených na práci s dětmi a mládeží.

Podpora spolků, sdružení a souborů reprezentujících svou činností Odolenu Vodu v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku.

Jakou formou se tato podpora uskutečňuje?

Finančním příspěvkem z rozpočtu města Odolena Voda poskytnutým  na základě podané a řádně vyplněné žádosti o grant a po úspěšném grantovém řízení.

Kdo se může stát žadatelem o grant?

Kulturní, sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace, veřejné prospěšné společnosti, právnické a podnikající fyzické osoby sídlící nebo působící na území města Odolena Voda, případně usilující o získání grantu na akce určené občanům města Odolena Voda či na akce, které mají přímý vztah k městu Odolena Voda a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti.

Kde je možné získat potřebné informace a formulář žádosti o grant?

Bližší informace, pravidla pro poskytování grantů, obecné okruhy grantového programu a formulář žádosti o grant je možné získat v podatelně městského úřadu nebo na internetových stránkách města Odolena Voda. Obecné okruhy grantového programu jsou rovněž vyvěšeny na úřední desce a vývěskách městského úřadu.

Dokdy je třeba písemnou žádost o grant odevzdat a kam má být adresována?

Uzávěrka podání žádosti o grant je 28. února 2007. Žádost adresujte Městskému úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí č. p. 14, 250 70 Odolena Voda. U osobního podání je rozhodující datum přijetí v podatelně městského úřadu, v případě zaslání žádosti o grant poštou rozhoduje datum poštovního razítka.

Jak se lze dozvědět, byla-li žádost o grant úspěšná?

Do 30 dnů po projednání radou města (která tak učiní do 31. března 2007), případně po následném schválení městským zastupitelstvem obdrží všichni žadatelé o grant písemné vyrozumění. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na úřední desce, ve vývěskách městského úřadu a na internetových stránkách města Odolena Voda.

A co dál?

S úspěšným žadatelem bude uzavřena smlouva o poskytnutí grantu formou neinvestičního příspěvku, v níž jsou přesně specifikovány podmínky čerpání finančního příspěvku, včetně závazku žadatele vrátit všechny prostředky, které nebyly oprávněně a včas využity, a povinnost provést vyúčtování grantu a odevzdat jej na předepsaném formuláři do 30 dnů po skončení akce na městském úřadě.

A na závěr?

Nezbývá než popřát všem žadatelům dobré nápady a nám všem širší nabídku zajímavých aktivit pro trávení volného času v našem městě.

Dokumenty

Obecné okruhy grantového programu pro rok 2007  Okruhy 2007

Pravidla pro poskytování grantů v oblasti kultury, sportu a společenského života města Odolena Voda Pravidla 2007

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Žádost 2007

Vyúčtování grantu Vyúčtování 2007


Vítejte v Odoleně Vodě