Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Prevence kriminality

Policie České republiky nabízí uplatnění uchazečům v uniformované složce policie, služební zařazení obvodní oddělení Odolena Voda, Čenkovská čp. 84.

V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucího obvodního oddělení, který vysvětlení podmínky a způsob přijetí, podstatu služby, platové podmínky i další informace týkající se služby u Policie České republiky.

Kontakty: tel. 283 971 066, fax. 283 971 017, email: phoopvoda@mvcr.cz

www.policie.cz/strednicechy

Prevence kriminality ve městě Odolena Voda

Město v rámci prevence kriminality stále více podporuje činnost dětí a mládeže finanční podporou z grantového programu města v oblasti kultury a sportu, rekonstrukcí a údržbou hřišť a sportovišť.

V rozpočtu města je vyčleněno 200 000,-- Kč na grantový program. Je každoročně vyhlašován od r. 2004 a jeho posláním je podpora kulturního, kulturně-společenského a sportovního života města a výraznější prezentace města, úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel. Týká se různých kulturních, sportovních a společenských aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží, dále pak na osvětové a zájmové činnosti a činnosti spolků, sdružení a klubů. Pro podporu činnosti sportovních oddílů Tělovýchovné jednoty Aero Odolena Voda, kde děti a mládež tvoří 55 % členů, je roční příspěvek z rozpočtu města ve výši 262 000,-- Kč.

Náklady z rozpočtu města na využití volného času dětí a  mládeže

Rok

Granty  a  obnova hřišť
Sportovní  hala
a  sportovní  areál

Celkem Kč

2004

153 000,--

2 850 000,--

3 003 000,--

2005

186 000,--

2 651 000,--

2 837 000,--

2006

645 000,--

3 514 000,--

4 159 000,--

Pro umělecké vzdělání  byla v roce 1994 zřízena místní pobočka Základní umělecké školy Klecany v Základní škole Odolena Voda.

Základní škola Odolena Voda i  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Odolena Voda mají zpracovaný Preventivní program, pořádají besedy a přednášky s odborníky v oblasti zneužívání drog i s odborníky pedagogicko-psychologické poradny, spolupracují s Policií ČR. Žáci a studenti se ve volném čase účastní školních akcí. soutěží, mají velmi dobré výsledky v mnoha zájmových kroužcích.

Vzhledem  k bezpečnostní situaci ve městě bude městská policie v roce 2007 posílena o jednoho strážníka a plánuje intenzivněji spolupracovat s místním obvodním oddělením Policie ČR v Dolínku-Čenkově.

Program MV ČR - Partnerství pro rok 2007

Město Odolena Voda se na základě úzké spolupráce a doporučení Policie ČR zapojilo do  programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007, Ministerstva vnitra ČR. Důvodem bylo nalezení  řešení  problémů s narůstajícím vandalismem (sprejerství, ničení mobiliáře města, dopravního značení  apod.), s krádežemi, alkoholismem, užíváním drog a jiných omamných látek,  zejména u dětí a mládeže.

Rada města jmenovala manažera prevence kriminality, který ustavil svou pracovní  skupinu ke dni 30.11.2006. Její činnost bude zaměřena na výše uvedenou problematiku a na spolupráci s městskou policií, Policií ČR, SOŠ a SOU Odolena Voda, ZŠ Odolena Voda, KÚ Středočeského kraje a také s mládeží.

Po zmapování situace ve městě, zpracování analýz (nápadu trestné činnosti, rizikové skupiny, nabídky využití volného času atd.) a studie využití sportovního areálu s významným rozšířením nabídky sportovišť byla nalezena varianta řešení, která by mohla vést ke snížení uvedených problémů. Pro děti a mladé občany ( 1 103 ve věku od 8 do 25 let ) podalo město Odolena Voda v rámci primární prevence žádost o státní dotaci z programu Partnerství 2007 MV ČR na vybavení sportovního areálu certifikovanými překážkami pro skateboarding a in-line. Záměrem realizace skateparku je nabídnout atraktivní sportoviště a vytvořit tak prostor a podmínky pro jiný druh volnočasových aktivit než vandalismus a jiných. Skatepark bude možné využít jak rekreačně, tak i pro přípravu k účasti v pohárových soutěžích. Kritériem pro vyhodnocení akce bude návštěvnost skateparku, počet uspořádaných akcí, zapojení uživatelů skateparku do jeho života, míra kriminality a bezpečnosti ve městě, míra poškozování majetku.

Projekt s žádostí o dotaci byl připraven manažerem prevence kriminality města se členy pracovní skupiny a za pomoci zástupců mládeže, která se tomuto sportu v Odoleně Vodě věnuje.


Vítejte v Odoleně Vodě