Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Ze života Městské policie

Městská policie Odolena Voda

Pod Tvrzí č.p. 395

250 70 Odolena Voda

Tísňová linka Městské Policie : +420 734 154 451 (nepřetržitá služba není zajišťována)

Ohlašování událostí na tísňovou linku provádějte osobně, formou telefonního hovoru, NE SMS!

Při volání používejte stručné, jasné a výstižné informace. Operátora linky informujte o tom, co se stalo - událost charakterizujte. Nejvíce podstatná věc je: KDE PŘESNĚ se událost stala. Sdělte operátorovi přesnou adresu: obec, ulici, číslo popisné... Pokud nevíte, kde se zrovna nalézáte, popište co nejpřesněji vše, co okolo sebe vidíte!

UVEĎTE ZŘETELNĚ SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TELEFONNÍ ČÍSLO!

Dále pokračujte podle instrukcí operátora tísňové linky!

E - mail : meu.policie@odolenavoda.cz1004 1008 1009 1003 1002

 

Strážník MP při plnění úkolů je povinen zejména:

 1. dodržovat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy
 2. dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s činností MP vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem
 3. v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání
 4. oznámit v případě, že byl spáchán trestný čin, věc Policii České republiky a v případě potřeby zajistit místo trestného činu

Strážníci Městské policie Odolena Voda zejména:

 • kontrolují a postihují nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,
 • v rámci postihu dopravních přestupků využívají měřičů rychlosti, technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizují odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, provádějí kontroly SPZ a RZ s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek,
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,
 • provádí kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací a heren se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým (podle §30 přestupkového zákona), dodržování zákazu her těchto osob na výherních hracích automatech a termínálech i plnění poplatkové povinnosti z výherních hracích automatů a terminálů
 • ověřují v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR,
 • zakročují proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalům a dalším negativním jevům a přispívají tak k ochraně občanů a jejich majetku,
 • postihují přestupky proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU, nejčastěji: - rušení nočního klidu, - znečišťování a zábor veř. prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek,
 • kontrolují dodržování obecně závazných vyhlášek města (např. v oblasti používání pyrotechniky, žebrání, veř. zeleně, chovu a venčení zvířat, zejména psů, atd.),
 • dohlížejí na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti základních škol,
 • provádějí osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany

Jednotící prvky

Šestihranná či kulatá čepice s modrobílým šachovnicovým pruhem

Odznak               Domovenka

 

 

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy :

obec Úžice www.uzice.cz

obec Veliká Ves www.velikaves.eu

obec Postřižín  www.obecpostrizin.cz

obec Dřínov www.drinov-melnicko.net

obec Panenské Břežany www.panenskebrezany.cz

 

Přestupek

Co je to přestupek a kde mohu přestupek oznámit?

Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

 

Co potřebujete s sebou k projednání přestupku:

 1. výzvu pro nepřítomného pachatele přestupku - osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek"
 2. doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 3. v případě řešení dopravního přestupku spáchaného v souvislosti s provozem vozidla na pozemních komunikacích i řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla - malý technický průkaz

Způsoby řešení přestupků

Přestupky lze řešit podle zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správním trestem - uložením pokuty příkazem (§ 90 z. č. 250/2016 Sb.) ve správním (přestupkovém) řízení, které je vedeno správním orgánem nebo příkazem na místě v blokovém řízení vedeném příslušným správním orgánem či jeho pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony. Výše pokuty a její doba splatnosti je stanovena v § 46, odst 1 výše uvedeného zákona v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší částce uvedené v zákoně č. 251/2016 Sb. u konkrétních přestupků či v jiném zákoně přestupky obsahujícím. Výše pokuty udělované příkazem na místě v blokovém řízení je uvedena v § 91, odst. 1 shora uvedeného zákona č. 250/2016 Sb. v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší částce stejně jako je uvedeno v předchozí větě v případě pokuty udělené příkazem ve správním (přestupkovém) řízení.

Od uložení správního trestu (tedy i pokuty) lze podle § 42 zákona č. 250/2016 Sb. v rozhodnutí podmíněně upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přestupku, kterým byla způsobena majetková újma (dále jen "škoda"), anebo jehož spácháním se pachatel bezdůvodně obohatil, a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.

Při podmíněném upuštění od uložení správního trestu se pachateli uloží, aby ve lhůtě stanovené správním orgánem nahradil škodu, kterou přestupkem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané přestupkem, a zároveň se stanoví způsob, jakým tak pachatel má učinit; jestliže pachatel ve stanovené lhůtě škodu způsobenou přestupkem neuhradí nebo nevydá bezdůvodné obohacení získané přestupkem anebo tak neučiní stanoveným způsobem, správní trest se mu uloží.

Od uložení správního trestu (tedy i pokuty) lze upustit, jestliže o dvou nebo více přestupcích téhož pachatele nebylo konáno společné řízení a správní trest uložený za některý z těchto přestupků v samostatném řízení lze považovat za odpovídající správnímu trestu, který by byl jinak uložen ve společném řízení.

Od uložení správního trestu (tedy i pokuty) lze též upustit, jestliže vzhledem k závažnosti přestupku, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.

Toto lze pouze v případě spáchání prvního přestupku! Pokud dochází k recidivě, upuštění od uložení správního trestu (tedy i pokuty) či vyřešení přestupku napomenutím příkazem na místě (dříve domluvou) již není možné!

 

Jak se řeší přestupek zařazený do bodového systému

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací, které jsou zařazeny do bodového systému řeší strážníci stejně jako jiné přestupky. Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámí obecní (městská) policie uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do třech pracovních dnů ode dne uložení pokuty.


Jaké druhy správních trestů (dříve sankcí) lze za spáchaný přestupek uložit ?

 

Sankce za přestupky stanoví § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Za přestupek lze uložit tyto druhy správních trestů:

Napomenutí (příkazem ve správním řízení či příkazem na místě v blokovém řízení)

Pokutu (příkazem ve správním řízení či příkazem na místě v blokovém řízení)

Zákaz činnosti

Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku

Kdy je strážník oprávněn namontovat TPZOV - tzv. "botičku" ?

 

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těmito případy jsou:

 • ponechání vozidla na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje

Technické prostředky lze použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržité podmínky pro jejich bezodkladné sejmutí.

 

Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je termín, ve kterém je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (Předtisku -  Kam? Kdy? V Kolik hodin se má osoba podezřelá z přestupkového jednání dostavit). Nemůžete-li se ve stanoveném termínu dostavit, zavolejte na telefonní číslo MP 734 154 451 pro domluvu na novém, vhodném termínu. K projednání přestupku s sebou potřebujete:

výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek"

doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

v případě řešení dopravního přestupku spáchaného v souvislosti s provozem vozidla i příslušný řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla - malý technický průkaz

Pokud se na příslušnou služebnu MP Odolena Voda ve stanoveném termínu nedostavíte, bude Váš přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání!

 

Co dělat, když Vám strážník uloží blokovou pokutu příkazem na místě? (dále BPPN)

Byla-li Vám strážníkem MP za zjištěný přestupek uložena pokuta v blokovém řízení, lze celou záležitost uzavřít jejím zaplacením:

- v hotovosti na místě, dokladem (stvrzenkou) o zaplacení této pokuty jsou "příkazové bloky na pokutu", které strážník vydá přestupci po zaplacení stanovené částky.

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou" (dále jen PBPNN) spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Možné způsoby úhrady:

- zaplacení na pokladně Měú Odolena  Voda

- zaplacení na služebně MP Odolena Voda

- zaplacení formou složenky ...

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce. Dle stávající zákonné úpravy činí celková doba vymahatelnosti dlužné částky 6 let.


Co je to autovrak

§ 19, odst. 2, písm. g) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Vrak vozidla - silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.

Povinnosti vlastníka vraku:

 vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice, místní nebo účelové komunikace odstranit vrak do 2 měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku!

 je zakázáno odstavovat vrak vozidla na dálnicích, silnicích, místních a účelových komunikacích, jejich součástech a příslušenstvích!

 

Zastavení, stání (parkování v jízdní dráze)

V této rubrice se na vás obracíme ve věci neustálého  porušování zákona ze strany řidičů vozidel nedovoleným zastavením či stáním parkováním) vozidla v jízdní dráze za porušení podmínky ustanovení § 25, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, které nám říká, že při stání vozidla MUSÍ zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy – tedy na obousměrné komunikaci min. 6 m celkem. Při zastavení vozidla (na nezbytně dlouhou dobu – na rychlé složení či naložení nákladu či nástup nebo výstup osob) MUSÍ zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Toto se i přes naši aktivitu děje neustále na celém území našeho města a bývá tak neustále ohrožována bezpečnost a plynulost silničního provozu a zejména bezpečnost chodců, hlavně dětí!!! Dodržujte prosím tedy tato výše uvedená ustanovení zákona a vemte též na vědomí, že strážníci Městské Policie Odolena Voda provádějí v tomto směru neustále zvýšenou kontrolní činnost a jsou dle výše uvedeného zákona oprávněni pokutovat vás za toto protiprávní jednání částkou až do výše 2 000 Kč na místě!

Nejpalčivější je tento problém zejména v křižovatce tvaru T ulic Československé armády a V Malém háji. Jak už nám bylo několika přestupci argumentováno, platí zde sice ustanovení § 27, odst. 1, písm. d) z. č. 361/2000 Sb., které říká, že v obci lze v křižovatce tvaru T na protější straně vyúsťující komunikace zastavit a stát, ale zároveň platí i výše uvedené ustanovení  § 25, odst. 3, které říká, že tak lze učinit JEN A POUZE POKUD ZŮSTANE ZACHOVÁNA VÝŠE UVEDENÁ MINIMÁLNÍ PRŮJEZDNOST KOMUNIKACE! Tato však ve výše uvedené křižovatce ulic ČSA a V Malém háji při zastavení či stání vozidel naproti jejímu vyústění zachována není! Situaci dokumentuje připojený nákres. Problematika typizace, rozměrů i průjezdnosti a plánování komunikací a tedy též křižovatek  je upravena československou státní normou ČSN 736110 o projektování místních komunikací. Strážníci MP provedli přeměření celé předmětné křižovatky a její průjezdnosti a výsledky jsou též zaneseny v přiloženém  nákresu! Klíčová jsou však výše uvedená zákonná ustanovení, která je každý účastník silničního provozu, tedy i řidič POVINNEN dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích DODRŽOVAT!

Neposledním a důležitým faktem je i skutečnost, že vozidla, protiprávně zastavující i stojící (parkující) nejen v této křižovatce, ale i v jiných  pozemních komunikacích porušováním její předepsané průjezdnosti hrubým způsobem ohrožují bezpečnost ostatních účastníků provozu, zejména  dětí, a to i pravidelně docházejících do ZŠ Vítězslava Hálka. Tedy možná i vašich dětí… Není jejich bezpečnost důležitější než vlastní pohodlí???

Strážníci Městské Policie ODOLena voda právě z těchto důvodů provádějí stálou, zvýšenou kontrolu pozemních komunikací i tohoto exponovaného dopravního uzlu a jsou nuceni a budou řidiče, kteří neustále tato ustanovení porušují, odpovídajícím způsobem pokutovat!

 

Volný pohyb psů

Který právní předpis upravuje volný pohyb psů a jak to upravuje, zda doporučuje či ukládá?

V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na veřejnosti a tato problematika je plně svěřena do rukou obcí a měst k ošetření formou obecně závazné vyhlášky (dále "OZV"). Vlastník psa nebo chovatel je povinen se chovat tak, jak mu tato "OZV" a některé další právní předpisy ukládají!

Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem (§ 1012, § 1013, odst. 1 a § 1014, odst. 1 a 2 ve smyslu § 494 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží podmínky stanovené v přepravním řádu bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit pokutu.

Při pohybu se psem na území města Odolena Voda je vlastník či průvodce psa povinen dodržovat ustanovení čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda o veřejném pořádku č. 5/2007 Sb.

Lze osoby, které nemají psa na veřejnosti na vodítku a s náhubkem nějak sankcionovat?

Ano, lze. Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat na pohybu pokud to není nutné a je možno jej na pohybu omezit za podmínky, že toto omezení nepůsobí zvířeti utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, který by upravila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro jejich volné pobíhání. Město Odolena Voda tuto vyhlášku již vydalo viz. www.odolenavoda.cz. Je to obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda, na základě které lze osoby, které nemají psa na veřejnosti na vodítku či nedodržují další její ustanovení týkající se pohybu psů na území města, jednoznačně sankcionovat.

Článek V. této vyhlášky upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství takto:

5.1 V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně je na veřejných prostranstvích zakázán volný pohyb psů! Volný pohybem psů se rozumí pohyb psa bez vodítka, a to pod kontrolou nebo dohledem osoby či chovatele.

5.2 Při pohybu na veřejném prostranství musí být pes  vybaven vodítkem!

5.3 Vstup se psy je zakázán na dětská hřiště a do sportovního areálu!

5.4 Pro volný pohyb psů jsou určena veřejná prostranství označená v příloze č. 2 této vyhlášky.

5.5 Osoba, která doprovází psa na veřejném prostranství je povinna zamezit vzájemnému střetu zvířat a lidí a zvířat mezi sebou!

Porušení těchto pravidel stanovených výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou města Odolena Voda je postižitelné podle § 4, odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích buď blokovou pokutou příkazem na místě do výše 10 000 Kč, pokutou až do výše 100 000 Kč udělenou ve správním řízení, případně i omezujícím opatřením vysloveným ve správním řízení příslušným správním orgánem.

Každá osoba, která chová psa nebo je jeho vůdcem odpovídá za jeho chování a sama musí určit zda a jakou měrou je pes nebezpečný svému okolí a má-li tedy být pouze veden na vodítku nebo má-li být opatřen ještě i náhubkem. Řešit a sankcionovat lze v této rovině až napadení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele a to buď v oblasti veterinární, tedy správně - právní (očkování psa proti nemocem) nebo v rovině trestně právní za ublížení na zdraví (dle trestního zákona).

 

Městský kamerový dohlížecí systém

Kamerový systém města Odolena Voda slouží obyvatelům od léta roku 2013. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávního jednání.

Kamera č. (1) Horní náměstí

Kamera č. (2) Dolní náměstí

Kamera č. (3) ul. Komenského

Kamera č. (4) ul. K Cukrovaru

Kamera č. (5) vstupní chodba v budově MěÚ, Dolní nám. 14

 

Kamera č. (6) ul. V Malém háji

 

Kamera č. (7) ul. V Malém háji (slepé parkoviště před vchodem do ZŠ včetně přilehlého chodníku)

 

Kamera č. (8) ul. křižovatka ul. Čs. armády/V Malém háji, část ul. Čs. armády

 

Kamera č. (9 a 10) Sběrný dvůr města Odolena Voda - Technické služby

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě